• 1
  • 2

W spotkaniu prowadzonym przez skarbnika Chorągwi Wielkopolskiej hm. Wieńczysława Celera wzięło udział kilkudziesięciu instruktorów. Na wstępnie druh skarbnik przybliżył zgromadzonym ideę rozwiązań zaproponowanych przez Radę Naczelną ZHP.

Jak mówił W. Celer, sprawne zarządzanie tak liczną organizacją jak ZHP, wymaga określonego, minimalnego poziomu infrastruktury, której utrzymanie generuje określone koszta. Na przykładzie Chorągwi Wielkopolskiej wymienił koszty związane z księgowością i sprawozdawczością oraz realizacją zadań statutowych, które stanowią określoną kwotę stałych wydatków. Analogicznie wygląda sytuacja na szczeblu centralnym.

Do tej pory część tych kosztów pokrywana była ze składek członkowskich, część (głównie programowa) z pozyskanych dotacji celowych, natomiast pozostałe koszta pokrywane były z różnego rodzaju opłat pobieranych np. za obsługę księgową jednostek niższego szczebla, które to koszta finalnie i tak obciążały uczestników wszelkich działań prowadzonych w jednostkach. Ponieważ zakres jak i skala tych opłat była mocno zróżnicowana, Rada Naczelna ZHP postanowiła ujednolicić system finansowania struktur poszczególnych szczebli poprzez wprowadzenie urealnionej składki członkowskiej.

Do tej pory ze składki członkowskiej w kwocie 4 zł miesięcznie 1,60 zł otrzymywała Główna Kwatera (odprowadzając jej część do światowych organizacji skautowych WOSM i WAGGGS), 0,80 zł otrzymywała komenda chorągwi, 0,80 zł trafiało do komendy hufca i 0,80 zł z założenia pozostawało na potrzeby drużyny, najczęściej wykorzystywane na opłacenie ubezpieczenia NNW.

Według nowych zasad Główna Kwatera miałaby otrzymywać tak jak do tej pory 1,60 zł na swoją bieżącą działalność oraz dodatkowe 0,40 zł na tzw. „fundusz żelazny” mający stanowić zabezpieczenie finansowe organizacji. Harcerskie komendy (chorągwi i hufca) zostały również zobowiązane, aby podliczyć wszystkie pobierane dotąd opłaty od jednostek niższego szczebla i przeliczyć je na 1 członka ZHP danej komendy. W przypadku Chorągwi Wielkopolskiej wyliczono w ten sposób kwotę 4 zł/os., natomiast na odprawie komendantów wielkopolskich hufców ustalono, że trzecia część składki przypadającej na funkcjonowanie hufców nie będzie wyższa niż 4 zł/os. W ten sposób wyliczona wysokość nowej składki członkowskiej w Wielkopolsce ma wynieść 10 złotych od osoby.

W przypadku hufców uzyskujących przychody pozwalające pokryć część bądź całość kosztów ich utrzymania, istnieje możliwość obniżenia trzeciej części składki – należnej hufcowi.

Jak podkreślił skarbnik chorągwi – są to kwoty, które do tej pory również pobierane były od członków ZHP, tyle że wliczane były np. w koszta organizowanych imprez – biwaków, rajdów czy obozów.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na zagrożenia związane z podwyższeniem obowiązkowej składki z 4 na 10 złotych, podkreślając przy tym konieczność rzetelnej komunikacji przy wprowadzaniu tej zmiany. I tak np. dla aktywnych harcerzy, często biorących udział w różnego rodzaju wyjazdach, do których dotąd doliczane były dodatkowe opłaty, może się okazać, że ich koszt członkostwa w ZHP jest niższy niż do tej pory, choćby poprzez tańszy o 50-70 zł obóz letni.

Padły również propozycje, by rozważyć możliwość wprowadzenia „zniżki rodzinnej” lub zniżki dla seniorów.

Bez wątpienia proponowane zmiany będą wymagały od instruktorów harcerskich dużego wysiłku, zarówno w sferze komunikacji, jak i wdrażania, a być może również poszukania sposobów wsparcia dla zuchów, czy harcerzy dla których dziesięciozłotowa składka mogłaby być przeszkodą w przynależności do ZHP. Z drugiej strony zmiany te bez wątpienia uporządkują kwestie finansowe harcerskich komend pozwalając podnieść standard ich funkcjonowania, czy też standard posiadanej przez nie infrastruktury.

 

1 % dla Hufca Ostrów
w 2013 roku:

7.864,39 zł

 

2012 r. - 6.570,90 zł
2011 r. - 6.636,90 zł
2010 r. - 9.767,00 zł
2009 r. - 7.210,20 zł
2008 r. - 3.136,70 zł
2007 r. - 2.938,25 zł
2006 r. - 3.437,30 zł
2005 r. - 2.408,47 zł
2004 r. - 1.882,56 zł

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,
NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51